Categories: AmaḍalIneɣmisen

Najat Lhacmi, twwi awardi « Nadal » n tskla.

Najat Lhacmi ‑ © El Mondo

Tura‑t: Asmaa Aouattah

Najat Lhacmi, tamarat takatalant s iẓwran d irifiyyn, twwi awardi « Nadal » n tskla x ungal ins « Ltnayn ad anɣ ḥdajjn ». Ungal a issawal x snat n tḥnjirin d timslmin gmant, zdɣnt gi « Sbanya » gi lḥuma tqqn x ixf ins d min d as dd innuqqrn. Tiḥnjirin a ttafnt bzzaf d iẓra g ubrid nsnt ar tlelli, iẓra a qqnen ar ddin d lɛwayd n waydudn imslmn, ɛla ḥsab axzzar n tmarat.

Najat Lhacmi d tamarat tamqqrant, tjja limart tfrz s tira ins g umzruy n tskla takatalant (iḍa ula d tasbanyut). Izgur as twwi sin n iwardiyyn d imqqranen. Ramun Luy x ungal « Abatriyark amggaru » gi 2008, d San Xwan n ubanku BBΓA x ungal « Tafruxt tabrranit » gi 2016.

Bzzaf d iwdan ttxsn tira n Najat d uxmmem ins, bzzaf d iwdan ccatn gs mizi ɣrs axzzar ittḥsab lislam d ntta d ssabab i ijjin tamɣart tqqim ar tkarmin. Adlis ins « Lbda ssawaln s yism nnɣ » i dd iffɣn gi 2019 d marra min tettari x lislam x umggaru a isnkkr tɣuyyt d tamqqrant jr n iwdan i t iɣrin. Najat gi tira ins tqqar qa timslayin iqqnen ar ddin am tkmbuct ur zzmrnt ad dd asnt ag tlelli. S umdya, ur tzmmr tmɣart ad tili d tafiminist, ad tqqn takmbuct. Din wi kids illan gi min tqqar, din wi gs iccatn x uxzzar a.

Tettɣima Najat Lhacmi tamarat n tskla d ccan i Arrif d tskla i nzmmar ad nḥsb d tarifit s ilsawn d ibrraniyyn. Awardi « Nadal » d awardi iqdm s waṭṭaṣ, issnt gi 1944, Najat Lhacmi d tamɣart tamzgarut zi tmɣarin, min ɣr llan iẓwran brra i Sbanya, i t iwwin.

Najat Lhacmi tlul asggʷas n 1979 gi Ayt Sidl, thajar ag twacult ins ar Katalunya wami ila ɣrs 8 n isggʷusa. Iḍa, nzmmar ad nini Arrif ibda iccat iẓwran gi tmura n middn s iwdan amaknaw Najat.

Ayyuz d yimal iknan i nttat.

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Tanfust n rebεa zi Ayt Weryaɣel

Milouda El Hankari Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira: Milouda El Hankari  ksiɣ-dd tanfust-a zeg udlis n A.…

24 janvier 2021

Am wass-a 34 issegusa zeg wami nɣin Saɛid d Farid di llisi n Imzuren

Saɛid Buḍḍuft d Farid Akruḥ Deg useggas n tɣuri 86/87 umi ttuɣa imeḥḍaren n llisi…

21 janvier 2021

Ma ad teddred tudert-nnec yecnin mala « temsuluḥed aked lmewt » ?

Tala: BBC Deg iseggusa n xemsin zi lqern yeɛdun, yura umara d useklan amiksiki Octavio…

21 janvier 2021

Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut

Afilm n "Soul" Manis d-ittas buḥbel, mamec ittili, d mani ig iggur ? Ma d ameɣlal…

20 janvier 2021

Biden d aselway n Umarikan d Trump yugi ad yeḥḍer di ficta

Tala: BBC Wwḍen ad ggen Imarikaniyen Joe Biden d amɣar d jjdid x-asen.  Di Washington…

20 janvier 2021

Wami i dd-iccur Useppanyu tamurt n Arif. (Occupation d’Ajdir)

Milouda El Hankari Leḥkayet-a ksiɣ-tt-idd zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES…

19 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar