Najat Lhacmi, twwi awardi « Nadal » n tskla.

Najat Lhacmi ‑ © El Mondo

Tura‑t: Asmaa Aouattah

Najat Lhacmi, tamarat takatalant s iẓwran d irifiyyn, twwi awardi « Nadal » n tskla x ungal ins « Ltnayn ad anɣ ḥdajjn ». Ungal a issawal x snat n tḥnjirin d timslmin gmant, zdɣnt gi « Sbanya » gi lḥuma tqqn x ixf ins d min d as dd innuqqrn. Tiḥnjirin a ttafnt bzzaf d iẓra g ubrid nsnt ar tlelli, iẓra a qqnen ar ddin d lɛwayd n waydudn imslmn, ɛla ḥsab axzzar n tmarat.

Najat Lhacmi d tamarat tamqqrant, tjja limart tfrz s tira ins g umzruy n tskla takatalant (iḍa ula d tasbanyut). Izgur as twwi sin n iwardiyyn d imqqranen. Ramun Luy x ungal « Abatriyark amggaru » gi 2008, d San Xwan n ubanku BBΓA x ungal « Tafruxt tabrranit » gi 2016.

Bzzaf d iwdan ttxsn tira n Najat d uxmmem ins, bzzaf d iwdan ccatn gs mizi ɣrs axzzar ittḥsab lislam d ntta d ssabab i ijjin tamɣart tqqim ar tkarmin. Adlis ins « Lbda ssawaln s yism nnɣ » i dd iffɣn gi 2019 d marra min tettari x lislam x umggaru a isnkkr tɣuyyt d tamqqrant jr n iwdan i t iɣrin. Najat gi tira ins tqqar qa timslayin iqqnen ar ddin am tkmbuct ur zzmrnt ad dd asnt ag tlelli. S umdya, ur tzmmr tmɣart ad tili d tafiminist, ad tqqn takmbuct. Din wi kids illan gi min tqqar, din wi gs iccatn x uxzzar a.

Tettɣima Najat Lhacmi tamarat n tskla d ccan i Arrif d tskla i nzmmar ad nḥsb d tarifit s ilsawn d ibrraniyyn. Awardi « Nadal » d awardi iqdm s waṭṭaṣ, issnt gi 1944, Najat Lhacmi d tamɣart tamzgarut zi tmɣarin, min ɣr llan iẓwran brra i Sbanya, i t iwwin.

Najat Lhacmi tlul asggʷas n 1979 gi Ayt Sidl, thajar ag twacult ins ar Katalunya wami ila ɣrs 8 n isggʷusa. Iḍa, nzmmar ad nini Arrif ibda iccat iẓwran gi tmura n middn s iwdan amaknaw Najat.

Ayyuz d yimal iknan i nttat.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...