Naṣer Zefzafi: nec d argaz n umsawal

Deg ijjen ulaɣi i baba-s, yenna-dd Naṣer Zefzafi belli netta ɛad iqqim x lεahed. Mamec ittetter ad rxun i merra inekraf isertanen x Lḥirak zzag-sen Lbacir Ben Cεayeb. Mamec ittbedda aked taqsuḥi n Muḥemmed Jellul. Iwekked Zzefzafi ila netta d argaz n umsawal.
Zeg ijjen uɣezdis nniḍen, tuɣa izwar i Naṣer Zefzafi d Nabil Aḥemjiq ttren zi lmendubiya n leḥbes ad munen aked Muḥemmed Jellul di Ṭanja niɣ di Fas kudkud i ten ɣa smunen di leḥbes n Selwan. Tutra-ya εad wer x-s tetterri lmendubiyya n leḥbes.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...