Musa Aɣerbi yeggur ad d-issufeɣ ijjen udlis d amyanu.

Adlis n Musa Aɣerbi

Musa Aɣerbi, i yellan zeg imeɣnas n Tmaziɣt imezwura di Arrif. Deg ussan-a i d-igguren yeggur ad d-issufeɣ ijjen udlis ittbeqqec dag-s x umezruy n atrar n Lmuɣrib. Ula kter mayen iqqnen iwdan n « umssu anamur » d mamec ttuɣa i d-xezzren ɣer Tmaziɣt. Musa Aɣerbi, yeqqar deg weɣlaf n udlis-nnes: « neccin d ijjen tecwiḥt zi tussna n lebḥer acemlal, ammu i ttuɣa aneɣ, ammu i ɣa neqqim. Ar mani i daneɣ-d-usin iḥewwasen iɛrubiyen xsen ad aneɣ-bḍan x lebḥer i yellan d beddu n tɣerma tafengant ».
Musa Aɣerbi ttuɣa-t d aselmad di tesdawit n Muḥemmed Amezwaru deg Ujda. Mamec ttuɣa yellan zeg inni isbedden tamesmunt n Yugurten deg usegg°as n 1995.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s