Musa Aɣerbi yeggur ad d-issufeɣ ijjen udlis d amyanu.

Adlis n Musa Aɣerbi

Musa Aɣerbi, i yellan zeg imeɣnas n Tmaziɣt imezwura di Arrif. Deg ussan-a i d-igguren yeggur ad d-issufeɣ ijjen udlis ittbeqqec dag-s x umezruy n atrar n Lmuɣrib. Ula kter mayen iqqnen iwdan n « umssu anamur » d mamec ttuɣa i d-xezzren ɣer Tmaziɣt. Musa Aɣerbi, yeqqar deg weɣlaf n udlis-nnes: « neccin d ijjen tecwiḥt zi tussna n lebḥer acemlal, ammu i ttuɣa aneɣ, ammu i ɣa neqqim. Ar mani i daneɣ-d-usin iḥewwasen iɛrubiyen xsen ad aneɣ-bḍan x lebḥer i yellan d beddu n tɣerma tafengant ».
Musa Aɣerbi ttuɣa-t d aselmad di tesdawit n Muḥemmed Amezwaru deg Ujda. Mamec ttuɣa yellan zeg inni isbedden tamesmunt n Yugurten deg usegg°as n 1995.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...