Murtaḍa: xmi ttakiɣ s tweḥdanit, tteggeɣ aman d ssekk°ar ḥma ad dd-awyeɣ tizizwa

Ilyas Aqelluc, ijjen zeg imeɣnas n Lḥirak n Arrif i yekkin leḥbes. Igg-dd ijjen ttedwina, mani dag-s inna ila issiwel dag-s aked Murtaḍa Iɛemracen, ijjen zeg inekraf i dd-yeffɣen qbel i lɛid.

Zegga ig isseqsa Ilyas Murtaḍa x mamec tuɣa isɛedda ass-nnes yenna-as belli : « Xminni i dag-i tettett tiriwt n tweḥdanit-inu. Ttawyeɣ-dd ijjen tqedduḥt n plastik tteggeɣ dag-s aman d ssekk°ar uca srusiɣ-tt ɣer tburjet n texxamt-inu maḥend ad dd-awyeɣ ca n tzizwit niɣ tnayen. Ataɣ ad jjen x wancucen-inu cwayt n lehna d wafra. Xenni ttasent-id deɣya uca ttakiɣ s lḥesran, tettbellaɛ xaf-i taxxamt-inu i yeḥsaren« .

Murtaḍa, tuɣa yettwaṭṭef maca zegga yemmut baba-s, ḍelqen-as maḥend ad yeḥḍar di legnazet, tuɣa ḍeffren-t deg waddad n unufsel, maca waxxa amenni ṭṭfen-t ɛawed.

https://www.facebook.com/rifland.rifking/posts/900125013830667

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...