Muḥemmed Buzeggu yudef ɣer Klinika di Lmeɣrib ineffɛen!

Tateswirt zi leḥsab n Muḥemmed Buzeggu di facebook

Le Rifain

Xmi i dd-ɣa taweḍ tseɛɛet n lqudra. Ad tadared s uweqqer d usedḥi, ad tjemɛed leḥnud, ad tegged llayhennik x twacunt d wi yellan-nnec. Uca ad tejjed awarn-ac tamdint ikecfen, i wer isellḥen illa i twarrit n nnefs d useqẓuẓẓeɛ.

Ammu i dd-yebda umari Arifi Muḥemmed Buzeggu ijjen tzemmemt-nnes di facebook. Yessawal deg-s x mamek i wer dd-ksin ca yeḍbiben n Nnaḍur lehlak-nnes bac ad yessen min t-yuɣin zeg umezwar. Alami i t-inaseḥ yijjen weḍbib zi Lḥusima, xenni i ɣa yerzu ad yazzel x yexf-nnes. Ad yemmutti zi Lmeɣrib wer ineffɛen, ɣer Lmeɣrib ineffɛen, ḥuma ad yegg ddwa.

Buzeggu lexxu aqqa-t deg yijjen Klinika di Arbaṭ. Yura-dd tazemmemt-nnes di facebook qbel i tlata n tseɛɛatin zegg°ami, yeqqar deg-s belli aqqa-t deg yijjen texxamt di klinika tcewwar. Yeqqar Buzeggu belli aqqa-t yessunnuḍ tasfift n tudert-nnes s deɣya-deɣya, ittidar-dd deg-s tisersiwin d inuɛtaren d wudmawen d isurifen inejḥen…

Lexxu saliɣ asunneḍ n tesfift n tudert-inu. Aqqa-yi ttrajiɣ ad adfeɣ mani xaf-i ɣa tekk lɣaciyyet, zi ssenni, ɛad a nessiwel.

Muḥemmed Buzeggu, zeg wudmawen i yettwassnen aṭṭas deg wazzerg n tdelsa d tsekla d sini di Arif, d itri yerɣa. Yesserɣ akid-s tfawt x min ttuɣa yessullsen di tdelsa d tsekla tamaziɣt. D ijjen zeg yimariten i ɣer yella min ɣa ɛawden di tira n wungal d tullisin d usinaryu. Amen isuraf-nnes iqaden deg yiger n usufeɣ n yifilmen di Arif. Cehden x tiddi n uterras-a deg wakud mani nettaf d uqlil wi ɣa yeggen min ittegg netta.

S ugenfi i Muḥemmed Buzeggu, a das-yejj rebbi sseḥḥet-nnes.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...