Mritc ad teqqim tbelleɛ ar ɣa teqḍa Spanya x Kuruna

Tenna lḥukuma n Mritc illa iymiren-nnes aked Nnaḍur ad qqimen bellɛen ar umeggaru n simana tamezwarut zi yulyuz, manaya i yiwdan i ɣer yella Biza niɣ nnekwet n tzeddiɣt.

Ɛlaḥsab aṭṭas n iɣemmisen, qqaren ila Madrid wer txes ca ad terẓem iymiren-nnes luxa aked tmura i war yellin ca deg Wamun Awruppi, zzag-sen Lmuɣrib. Abelleɛ-a aqqet ura x webrid n Biza Cingen.

Tarwa n Nnaḍur d Tiṭṭawin, ra nitni wer qqimen ca ad adfen Mritc niɣ Sebta ar ɣa isala umsurruf n Spanya aked laṭṭan n Kuruna.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...