Misra: Ijjen weprugram ittejja iwdan ad ḥijjen s wetriffu!

Le Rifain

Awarn i umi tbelleɛ tmurt n Ssaɛud tawwurt deg wudem n lḥujjaj asegg°as-a, saqaren-dd ca n Imisriyen ijjen weprugram, ittejja iwdan ad cuqen tibridin n Lḥijj nnehla ma ruḥen ɣer Mekka d Lmadina, mɣar s wetriffu waha.

Aprugram-a qqaren-as « Expérience Makkah », ttraḥen akid-s nnwaḍar, xmi i ten-ɣa yegg wenni i t-isxeddamen, ad yegg isuraf-nnes axmi aqqa-t ittẓur nican, ad yenneḍ i lkeɛba, ad iraḥ ɣer Ɛarafa d Lmuzdalifa… axmi aqqa-t dinni. Yeqqar yijjen zeg yinni i dd-isaqaren aprugram-a bella manaya ggin-t baṭel, walli bac a zeg-s dd-awyen tinɛacin. Manaya ttuɣa bdan-t di 2018, ttuɣa ttexsen ad sseknen i yewdan mamek tteggen ḥuma ad ḥijjen amen-tenna. Maca awarn i lebbla-ya n Kuruna, ṭewwren aprugram-a ḥma ad yejj iwdan i t ɣa yesxedmen ad ḥijjen mɣar s wetriffu.

Inni i iṭewwren apprugram-a ttuɣa nwan bac a dd ɣer-s adfen ɛecralaf n yewdan. Maca aked Kuruna, yiweḍ nnumru n yewdan i ɣer-s yudfen al 180 000.

Tala n lexber: France 24

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...