Min nzemmer a nessen x baquna n Kuruna?

Tala: Dw

Midden deg umaḍal amen kemlen ulawen-nnsen reẓmen ɣer baquna n Kuruna ɣa isalan krisis-a i yegga lehlak-a. Tuɣa tefsar-d fabrika n Bionic Talimant d Pfizer Tamarikanit x baquna n Kuruna. Qqaren belli izemmer ad ɣer-s tili ijjen tirwi (efficacité) tettakk°aḍ ar tesɛin di miyya. Ijjen fabrika d tameqqrant qqaren-as Moderna d Tamarikanit baquna-nnsen tattakk°aḍ ar 94%. Imerzuten qqaren belli ad d-asent ca n fabrikat nniḍen ad saqarent baqunat-nnsent. Arrusiya ula d nettat tsaqar-d baquna-nnes maca imussnawen ttcekkan dag-s.

Maca waxxa amenni ttɣiman aṭṭas n iseqsan ixess-asent timrarutin :

Ma aḥeṭṭu-ya n baquna, nican ?

FILE PHOTO: Small bottles labeled with a « Vaccine COVID-19 » sticker and a medical syringe are seen in this illustration taken taken April 10, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Alaḥsab Bionic d Pfizer nettaf ila tirwi-nni tettakk°aḍ ar 90% maca Moderna tamarikanit tettakkwaḍ baquna-nnes ar 94%. Maca mayen xsen ad inin nnumrawat-a ? Aya ixes ad ini belli nnumru-nni n tirwi yuɛla aṭṭas. Mala nessen belli baquna n anflewanza tiweḍ 21% , Manaya ixes ad yini ila baquna n anflewanza tḥeṭta ijjen zi xemsa i yeggin baquna.

Maḥend a neḥḍa ixef-nneɣ zi ca n ubirus 100% s baquna, wer izemmer ad yili deg umaḍal n baqunat. Minzi abirus netta s ixef-nnes ittbeddal, d beṭṭu i yellan di arrimet n mkul ijjen zzag-sen.

Maca min tteggent baqunat-a tina ? Senqasent zi lehlak ig izemmer ad yehlek bnadem s ubirus-nni. Ɛawed baquna qa ttqedjabent deg waṭṭas n midden, maḥend ad ssnen anict n untibyutik i yellan di arrimet awerni i baquna. Di min iqqnen baquna n Pfizer d Bionic, min ggint ? D amezwaru bḍan tnayen n gruppawat n iwdan min xef ɣa qedjben baquna-nni d later-nnes. Kul Grup dag-s ca n 853.43 deg waṭṭas n tmura n umaḍal, azgen-nnsen s tidet ttuɣa ggin-asen baquna-nni, azgen nniḍen sniɛmilen axmi wcin-asen baquna-nni waha. Maḥend ad ssnen mamec txeddem tanfsiyt-nnsen.

Baquna tebḍa x tnayen n tecliwin (étapes), jar-asent din tlata n simanat. Aked lweqt 170 zzag-sen ttuɣa dag-sen kuruna (162 n yiwdan ttuɣa sniɛmilen ila wcin-asen baquna) s uya baquna-ya tegga ijjen 90% n uḥeṭṭu.

Ma baquna tḥeṭṭa nican ?

Bionic d Pfizer nnant belli iwdan wer din min xef ɣa agg°den « ixess wer din ttilin bu tigg°diwin s baquna n kuruna » Maca fabrikat-a tina nnant waxxa amenni izemmer ad igg ticukkaḍ niɣ timessi ɣer ca n yiwdan d tiqqest n uzellif. Ddegg-a n tmeslayin zemmrent ad ilint ɣer bnadem-a i ttuɣa ihelken qbel s ca n lehlakat.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...