Min ittemsaren di tesdawit n Selwan?

Asekki: Y.R

Deg imalas ig iɛdan ittwazuzzar uneɣmis n lehlac n ij n tḥenjirt di Facebook. Taḥenjirt-a d tameḥdart di tesdawit n Selwan ɣar-s 21 iseggusa tehlec s uxenzir (Cancer), yemmarni x-as lḥal deg ussan-a ineggura awarni umi tegga ccimyu illa wer ɣar-s tufi ca. Taḥenjirt-a umi qqaren « Ouiam » arramet-nnes tuḥel, yeqqim-as ij unaruz ḥenda ad teggenfa, ad tegg ij n uparasyu s 60 Melyun. Imeɣnas n umussu adelsan Amaziɣ, araq n Selwan kkren ad ggen twiza aked tḥenjirt-a s yisem n AAIM  » Amun anamur imḥeḍaren n Lmerruk » Jar letnayen d larbeɛ (tnayen n wussan) smunenen ɛlayen tnayen n melyun. X uɣezdis nneɣni kkren imseɛfen ( lkurras /rifaq) nnan blli qa AAIM d agla-nneɣ zi zzman. Ublli imeɣnas qa teggen-aneɣ ddcac di tesdawit, uca wtin tnayen n imeɣnas s tqerbuzin d timzebbarin… Ar da yiwed ccɣel ar ass-a n larbeɛ.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...