Min ijjin Sidi Cɛayeb Uneftaḥ ad idwel d amrabeḍ

Immeksi-dd ufuṭu-ya zi Anoual.net

Aḍris-a (le texte), ufiɣ-t di « Étude sur les Bettioua du Viel Arzeu » n Samuel BIARNAY i dd-iffɣen di   Revue africaine, deg 1910. Tessawal x min ijjin Sidi Cɛayeb Uneftaḥ ad idwel d Amrabeḍ.

Ha min deg-s dd-yusin:

Sidi Cɛayeb Uneftaḥ, netta d tuccayt-nnes

Illa [idja] wer t-issin ḥedd ila d amrabeḍ.

Illa ɣer-s ij n tenwalt [tanwtc] deg ij n wedrar, ssnen-t yewdan dini ila d ij ubuhali.

Ikkar ij n nnhar, ij n twessart, ɣer-s ij n mmi-s, ihwa ɣer lebḥer, ittiɛyar dini ; tekka-dd ijj n tɣerrabut irumiyen, ufin-t din ittɛayan, nitni ḍrin ɣer-su, ksin-t, uwyen-t akid-sen, tekkar yemma-s, tefqed mmi-s, tufa-t wer yelli, tuḥḥel di trezzut, wer t-tufi, tuḥḥel deg imeṭṭawen, teqḍeɛ ayas-nnes zeg-s.

Ijj n nnhar, tegga ijj umendil n rrɣayef, tuwey-it i ubuhali-nni, ikker netta iɛerra x-as, ittwala ssedqet n mmi-s, inna-s : « mmi-m, idder wer immut », tenna-s : « A sidi, malla [madja] idder a dayi-t-temled mani i yella ! » Inna-s : « a xalti, kker ad trewwḥed ɣer taddart-nnem !» Tugur [tujuaa], trewweḥ, iberreḥ-dd i tuccayt-nnes, yewca-s ttrid-nni, tecca-t [teccit], inna-s : « wenni i yeccin agla n miden deg-s amerwas ».

Tekkar tuccayt-nni, teffeɣ, teggur, tekka rriḥet, tehwa ɣer lebḥer, tebda tessunsuy ; yennurẓem webrid ḥtarmi tuwweḍ lwesṭ n lebḥer, tefqed ixf-nnes, tufa ixf-nnes di lwesṭ n lebḥer, texẓer zdat-s tettwala abrid, tzad deg ubrid, texḍel ɣer temdint-nni mani i llan irumiyen-nni, tufa aḥḥram-nni, iffeɣ-dd zi tewwurt n temdint, iksi-dd ijj n teqrect, yusa-dd a tt-issired di lmujet n lebḥer, ibda issirid-itt, tekkar tuccayt-nni, teḥḥḍa, tessunsuy ṭṭerf-nnes, tejja-t ḥtarmi i yelha, teksi-as taqrect-nni, terwel zeg-s, ittbeɛ-itt netta s tazzla, tekkar nettat, yennurẓem-as webrid di lebḥer, tekker nettat teḍfar-it, ikker unibu-nni iḍfer-itt ḥtarmi i yuwweḍ lwesṭ n lebḥer, ifqed ixf-nnes yufa ixf-nnes di lebḥer, ixzer zdat-s yettwala abrid, ittbeɛ-it ḥtarmi dd-yuwweḍ ɣer lmersa i yeɛqel x tmurt-nnes. Tuccayt-nni trewweḥ ɣer mul-as ; aḥḥram-nni, iruḥ ɣer yemma-s, iɛawed-as netta min x-as ikkin.

Ɛad i dd-rrin lexber ila d amrabeḍ.

Yessufeɣ-it-idd, iɛawed-as tira: Khalid BOUYAALA.

Mani-s i dd-temmeksi :

BIARNAY S., « Étude sur les Bettioua du Viel Arzeu », Revue africaine,t. LIV, 1910, pp. 97-181, 301-342,405-439

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...