Miḍar.. dellaḥ yenɣa aḥenjir, issidef twacunt nnes ɣa spitar

MASIN IMTALLAF

Zzat i yumayen zegg°ami, ijj uḥenjir zi Miḍar yemmut di spiṭar n Lḥasani di Nnaḍur, manaya awaren i umi tt-yudef netta d twacunt-nnes, minzi ccin ijj n tdellaḥt tesmem.

Mamek i daneɣ-dd-yaweḍ zi temdint n Miḍar, aḥenjir-nni i yemmuten ttuɣa ɣer-s 13 n yisegg°usa di tudert-nnes, yejja baba-s d yemma-s d tnayen n suyatma-s di spitar n Lḥasani helken ula d nitni s tdellaḥt-nni i ccin.

Ar rux tanbaṭ tḍeffar manaya tarzem tarezzut dayes, deg w-akud mindi tessidef arimet n uḥenjar ni aked iwdan immuten, amamc iḍbiben ḍfaren twacunt nnes s isufar maḥend ad taggenfa.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...