Melyun Dular i tekmamt!

Takmant n melyun dular, niɣ mala nerzu a nini tidet, melyun d wezgen ɛad, ad teffeɣ di lmecta-ya di Shangay.

Lebda neqqar aqa ttsebbaben day-neɣ s tkumam-a n Kuruna. Ijjen tecdaḍt n tcuqet teḍfes, turem. Wer dag-s ula d azgen n tseɛɛet n lxedmet maca tettmenza s wanict n min tsekk°a tfunast d yelli-s akid-s.

Teswert: Sebastian Scheiner/AP/dpa

Maca rbix ameqqran a tig Isaac Levy, ijjen bu-wureɣ di temdint-a n Cina. Mamec i ɣa tili tekmant-a n melyun? Yenna belli tettawi 250g n wureɣ d 3500 n idyamanten. Ula d filter rrin-as taynit. Ad yili zi marka N-99. Wexxa a das-tinid d taqessert. Netta Levy yeqqar belli axarres-a ifekk-it zeg umxumbel n usizi. Ixdem x-as netta d ixeddamen-nnes bac a tt-ikemmel qbel ad yeffeɣ usegg°as.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...