Mellen asinef.. Imaziɣen n Libiya xsen ad ggen ijjen jjihet-nneɣni nnsen

Inna useqqim ameqqran n Imaziɣen n Libiya, tameddit n lḥedd, belli iggur ad qeḍɛen x « istayen » i ɣa yilin x ddustur Alibi s wudem-nnes i yellan luxa. Mamec wekkden ila aqqa-yen x usurif ḥma ad ggen « ijjen jjihet tis rebɛa ». Yus-d usiweḍ n useqqim zegga ggin « ijjen ujemmuɛ n merra tiɣiwanin i yellan adu fus-nnes d igmamen ittwastiyen zi tneddam Timaziɣin yettwaggen di Jadu ». Amec yessiwel usiweḍ n useqqim x « usinef itteggen i tseqqar n Imaziɣen Tidusturyin».

Aseqqim s yixef-nnes yugi x tmufaɣ n wegraw yemsaren di temdint n Lɣerdaqa Tamisriyt. Yerni yenna, ila netta ittweqqar ijjen udustur yettwaru di tmurt bla ma ad ssuḍen di tmeẓẓuɣt zi lberrani. Ittweqqar ijjen udustur ttafen dag-s Ilibiyen isitam-nnsen d inuraẓ-nnsen.  Asinef-a i d-yusin « zi tawmat zi ddin d tmurt », amec yenna useqqim, yejj-it ḥuma ad yegg ijjen jjihet tis rebɛa, ijjen jjihet n Imaziɣen waha.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...