Mayemmi zzbib wer deg-s bu tɛeqqayin?

Ɛebdessamad Zeryuḥi

Zzbib ittwagga s usiẓeɣ n uḍil. Din ij n ddab n zbib ittwagga s uḍil Agrik (isem-nnes amassan: Vitis vinifera Korinthiaka) . Wa d ij n ddab n uḍil d ameẓẓyan mbla aɛeqqa .

Maca azgen ameqqran n zzbib ittwagga s uḍil n Sultana. Ra d aḍil-a n Sultana wer deg-s bu uɛeqqa. Suyeni zzbib wer deg-s bu uɛeqqa, uca ihwen i macca.

ẓelmeḍ: Zbib s uḍil n Sultana‑ yeffus: Zbib s uḍil Agriki (Vitis vinifera Korinthiaka)  

Maca mamec tteggen tteẓẓun izekkunen n uḍil d jdid mala aḍil-a wer deg-s bu uɛeqqa?
Afellaḥ ittekkes‑dd ikeccuḍen zeg uẓekkun n uḍiir i ɣer-s, uca ittnaqal‑it deg wemcan‑nneɣni mani dd‑ɣa‑yelqeḥ ad yeɣmi.

nneqlet n uḍil

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...