Manaya issagg°ad, Nnaḍur ufin dag-s ca n xemsin n imehlak n Kuruna

lerifain.fr

Yenna-d uɣemmis n Nadorcity, ila yettwazemmem di Nnaḍur ca n xemsin n imehlak n Kuruna. Ina merra ihelken ttuɣa mmelqan aked 61 nni n imehlak i ttuɣa iggenfan qbel. Manaya ittegg amnus d ameqqran ula kṭer zegga ttist n kuruna di Nnaḍur wer yelli ca aṭṭas. Kuruna di Nnaḍur d Ddriwec immerni s waṭṭas di simana-ya yeɛdan. Di Ddriwec ttuɣa yezzwar ufin ca n ɛicrin n waddad. Deg ussan-a yeɛdan. Manaya ittejja zeg imezdaɣ ad ksin ḥadur-nnsen.
Nadorcity, yewwi-d ijjen uneɣmis nniḍen, yenna-d dag-s, spiṭar Lḥasani, iwweḍ ad ikuppar, wer iqqim ɛad ad isnewju imehlak. Minzi wer das-semmhent ca tizemmar-nnes ad iksi kṭer zi xemsin umehluk.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...