Mamec tettbeddal Ccinwa ljew?

Abdessamad Zeryouhi

Xmi nxezzar ɣer werẓam n lirart ulampik (olympique) di Peking, Lebda ɛlayen ntaf ljew d assebḥan.

Minzi Iccinwiyen ḥa min rennin deg uṭuwar n ubeddel n ljew.

Ttiknik-a n ubeddel n ljew, qqaren-as s Tanglizit ‘cloud seeding’. Renyen-as i usegnu, acimi umi qqaren iyudid n nnuqat (Silver iodide). Ccaten arakatat i di illa ccimi-ya ɣer usegnu.  

Asignu yebna s waṭṭas n tneqqiḍin d timeẓẓyanin. Tineqqidin-a deg usegnu lessqent ɣer iyodid n nnuqat.  Itteqqur manayenni, ttedqilent tneqqidin‑nni, xmi ɣa deqlent aṭṭas, xenni iccat wenẓar. Suyeni iccat aṭṭas n wenẓar zzat i ma d imsar ca n wurar, ḥuma awarna‑s ad yili lḥal yuzeɣ.

Maca manaya teggen‑t la xmi i ittili aṭṭas n dexxan aɛɛefan deg ujenna. Xmi yeccat wenẓar ittizdig lhawa.
Ɛlaḥsab ij n tarzut d manaya i imsaren aẓẓɣat di yulyuz umi yegga lḥizb akummunist n Ccinwa ij n wurar d ameqqran.

Minzi yesgura manya?

Ass-nni i di ggin urar n lḥizb akummunist, iffeɣ‑asen d ij n wass icna, bla anẓar, ulaa d ij zi 70 000 n yewdan i yeḥḍern ma imeḥḥen‑iten lhawa aɛɛefan.

Urid d Ccinwa waha i issexdamen tiknik-a. Aṭṭas n tmura neɣni am Malizya, d Tmunt n Umirikan tteggent ra d nitenti manaya.

Teggen manaya ḥuma ad qḍan x lazaɣ. Ccinwa ḥa min treni deg usexdem n ttiknik-a n ubedel n ljew.

Di Dujembir 2021 ggin Icinwiyyen ra d asinag n ubeddel n ljew. Ccinwa trezzu ad immarni wenẓar s tiknik-a deg ij n wemkan n tmurt-nnes deg-s 5,5 melyul kilumit murebbeɛ, ij n wemkan yujar Urupa.

Imussnawen ɛad wer sinen mamec ɣa iqqar manaya deg uklima n dduniyt. Ɛawed ittɣima useqsi: ma iwdan ɣer-sen lḥeq ad beddlen agama (tabiɛa) s tebridt-a?

Tarezzut-a n Ccinwa ɛad ad tekk aṭṭas n iseggusa. Suyeni xmi i temsar warzam n lirart ulampik (olympique), lebda ittili d ijn was icna bla anẓar, bla lhawa aɛɛefan.

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...