Maghreb Voices tegga ijjen arrupurtaj x tqiḍunt n Arrif

Logo n Maghreb Voices

Asit amarikani Maghreb Voices iraḥ d anewjiw ɣer tqiḍunt n Arrif i yeggin imeɣnas n CSMR Paris. Taqiḍunt-a i yellan « d azzareg n wemsawaḍ x tɣawsiwin n Arrif ». Ɛawed ḥuma: Ad ssusnen s tɣawsa n inecraf isertanen di Arrif. Ad ɛemmden x ddewla n Lmuɣrib bac ad terr x ddusi n tutriwin i dasen-ttren imezdaɣ n Arrif. Ad sfekkaren timesmumin ittbeddan aked tiseqqar n wemdan s lḥal n inekraf n Arrif. Ad azzlen x usnufsel-nnsen. Manaya tuɣa i d-ittwafsaren x deg usiwed n Paris qbel.

Deg wawal-nnes i Maghreb Voices, yenna Ɛimad Ṭahiri, issiwlen s yisem n tegrawt n Paris : « neccin di Tegrawt n Paris. Zegga bedden aṭṭas n inehziyyen s lesbab n Kuruna. Negga ḥuma ad ncrek ass-a. Ula kter awarni umi bedden aṭṭas n tecliwin deg Uruppa. Iswizan aked unhezzi agdudan di Arrif. Anhezzi n Arrif ass-a ɣer-s aṭtas n inecraf. Tteggen tikkest x macca tettren zzag-s ad ilin mliḥ cwayt di leḥbusat n Lmuɣrib ».

Mamec issiwel Ɛbdessamad Ayt Ɛica ula d netta x ujurnalist Ɛumar Rradi. D merra inekraf isertanen nniḍen i yellan di leḥbusat n Lmuɣrib.

https://www.facebook.com/watch/?v=326768801879770
ɣer ɛawed : Waxxa tella Kuruna.. Tayrawt n Paris ad tessiweḍ tɣawsa n Arrif di tmeɣra tanefgant

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...