Ma safi yeggur ad afen asafar i uxenzir ?

Amsaraw n tsulal n uxenzir

Ijj n tseḍma n imerzuten d tamaḍlant, di tesdawit n Kaiserslautern Talimant i di xeddmen ca n imussnawen zeg Uliman, Izrayil, Iṭaliya d Umarikan. Ggin ijjen usurif d ameqqran ḥma ad afen ca n usafar i uxenzir : Ufin ijjen tneqqiḍt n weḍɛac (point faible) aqqa-tt di merra tisulal (cellules) n uxenzir (kunsir). Taneqqiḍt-nni nettat d xminni tteḥwajant tisulal n uxenzir i upruṭin ḥima ad msarawent. Malla wer ufint bu apruṭin, xenni ataf ad mmtent.

Lexbar-a yus-d deg ijjen usiweḍ teggi-t-id tasdawit-a Talimant, ksin-t-id x-as ijurnalen itterran taynit n tezmert, zzag-s ajurnal alikṭruni Heilpraxisnet.de d Scinexx. Tisulal iseḥḥen dag-sent ca n 46 n ukruzum, mani tisulal n uxenzir dag-s zi 60 ar 90 n ukruzum. D manaya i yettejjan yehwen ad nessen man ikruzumen ihelken.

Awerni ijjen tarezzut d tazegrart, yeḍhar-d ila aprutin n KIF18A uɣil zzag-s ḥuma ad msarawent tisulal-a. Xenni mala ufin ca n tebridt i zi zemmren ad feryen apruṭin-a ataf xennni tisulal n uxenzir ad mmtent. Maca waxxa amenni, ɛad din ijjen webrid d azegrar n trezzut deg yiger-a. Kṭer zi manaya, ixess ad ssnen mamec ɣa ggen ad ssehwan manayenni i ɣa wwḍen imerzuten-a di tidet.

« Ar lux ɛad wer nufi mamec ɣa negg ad nefri zeg upruṭin n KIF18A. D amezwaru qaɛ ixess-aneɣ ad nelmed mamec ixeddem upruṭin-a maḥend ad neṭewwer zi ca n umikanizem i zi ɣa nsug x upruṭin-a niɣ x uparasyu i ɣer-s iqqnen. D manaya min xef ɣa nexdem deg yimal ». D manaya i tenna Susanna Sturtcuva, icten zeg imrezzuten i yellan di tesdawit n Kaiserslautern.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...