Ma ad raḥen Irifiyen ad nḍaren tawriqt-nnsen di lintixabat ?

Ijjen useqsi d ameẓẓyan immers-dd di grup n « a nessen Tarifit » i yesmunan iwdan i tecqa tutlayt n Arrif. Aseqsi-ya dag-s « ma ad traḥed ad tvuṭid ? ». Mmersen tlata n yestayen deg umezwaru : « wah, lla, wer ssineɣ ». Ijjen zeg inni icerken yerni astay n « ssuq yexwa ».

167 n wegmam i icercen di sunḍaj ameẓẓyan. 117 zzag-sen nnan ila wer xsen bu ad cerken deg istayen. 14 xsen ad vuṭan d 9 waha i wer yessinen ɛad. Maca 27 ig yennan ila qa lintixabat d « ssuq yexwa » neccin nḥesb-iten aked yenni innan « lla », suya s kulci tteggen 144 ig innan « lla » zi 167.

Icten zi tenni icerken tura « Wer ttimneɣ ca di lintixabat-a nssen i wer ittbeddil walu. D aḍeyyeε n lweqt d ttmenyat waha leqser i yḥekmen di tmurt-nni wer ixes ca abeddel. Uca neccin mala nerzu ad nbeddel dini ijj lḥajet waha huwa barra cariε aɣuyyi ». Ijjen ixes ad ivuṭa yura-dd:« A nixḍar wenni di illa cwayt n tfawt, A nekkes krucc leḥram aqdim ».

Ijjen nniḍen yura « Sejjleɣ, maca muḥal minzi aqqa-yi di Ṭanja, tteswit di Nnaḍur ».

Amec nessen wer iqqim walu ad yemsar usewwet ass n 08 zi Cutenber, zzag-s ɣa tettwagg ijjen lḥukuma d jjdid di Lmuɣrib.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Aɣewweɣ n Arrif ; tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg usegg°as n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...