lwizara n barra n Hulanda tudef di ddusi n Ɛumar Radi

Lḥukuma n Hulanda tenker belli ad yili ca n ujurnalist d ameɣrabi iqern-as tameẓẓuɣt i Lmeɣrib. Awzir Ben Knapen itetter tikkest n wefray zi lqunsu ameqrabi.

Yenna ujurnal ahulandi NRC belli Ajurnalist ameɣrabi d umɣewweɣ x tseqqar n yewdan Ɛumar Radi Ɛemmars ma yexdem i Hulanda. Manaya teksi-t-idd x wewzir n tmeslayin n berra Ben Knapen, i t-yefsern deg ij n tebrat n lḥukuma.

Amen tenni ljarida-ya, Lwizara yusa-s-dd yeqseḥ ad teḍfer tikli n leḥkam x Radi, minzi wer tettwafser lqaḍiyya ula d leḥkam. Wer yettwassen umuntif n uqarn n umeẓẓuɣ d cckimet i Hulanda, ar mani d simana yeɛdan.

Knapen yenna yessiwel ɛawed aked lqunsu Ameɣrabi, yettseqsa-t x umuntif-a. Amek yettwassen Radi yenker marra min x-as dd-ɣeḍlen d lbaṭet.

Tala: www.nrc.nl

Maḥend ad tesnem kter x ddusi n Omar Radi:

Setta n iseggusa n lḥebes i Omar Radi

tabrat n ulaɣi i weslelli n uneɣmas Ɛumar Raḍi

Ajurnalist di Lmeɣrib jer iɣendan n tmenna n tidet, d ttuhmet n ukerfes x tḥenjirin!

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...