Lwali n Ṭanja: Imarbar n ccarikat ad εeyyden di Ṭanja

Deg yijj n usijji tegga-t-idd tmesmunt n ccarikat di Ṭanja tenna day-s belli

imarbar i yellan di temdint-a, igg°jen x lwacunat-nsen, wer ttriḥen mani di lεid ameqqran, ad qqimen di Ṭanja

Minzi iεlem-asen lwali Mhidiya inna-sen wer da bu wufuɣ zi Ṭanja di lεid, maḥend wer ttiwyen kuruna akid-sen ad shelcen ayt bab-nsen.

tala n uneɣmis:

Amaynu

Yeqqen ɣer-s