Lwacun n Salma Lḥeddadi ttettren ad reẓmen lunkiṭ x lmewt n yelli-tsen di spiṭar n Lḥasani

Tala: RW

Deg ijjen tebrat terẓem, sekken-tt lwacun n Salma Lḥeddadi. Taḥenjirt tameẓẓyant (08 issgg°asen) ɣer umawas n daxel, amɣar n lḥukuma d useqqim n izerfan n ufgan (CNDH)… Tettren dag-s, ḥma ad innurẓem ijjen lankiṭ x lmewt n yelli-tsen di Spiṭar n Lḥasani. Di tebrat-nni (xzer s-wadday) nnan dag-s lwacun n tgellint, ila weyyen Salma ɣer spiṭar zegga tuɣa i das-itteqqes uɛeddis-nnes aṭṭas, maca ufin spiṭar ixwa.

Laɣan i yijj n dduktur (F.) itter zzag-s arracka n 6000 Dh ḥuma ad igg aparasyu x tḥenjirt, minzi, amec qqaren lwacun, ila aqqet di bakansi, manaya ittegg-it ɣer berra i lxedmet-nnes.

Lwacun n tḥenjirt, nnan, ila yegga aparasyu, uca yugur, bla ma ad yeḥḍa taḥenjirt ad yexzer mamec tuɣa yella lḥal-nnes. Qqimen ammu ar mani temmut tḥenjirt tameẓẓyant ass n tlata 04 Ɣuct 2020.

X manaya, ittetter lwacun ad reẓmen lunkiṭ x mamec ssinfen taḥenjirt-a wer dag-s tt-id-wwyen qaɛ di spiṭar ar mani temmut.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...