Louise Glück tiwwi tasemɣurt n Nubel n tsekla

Louise Gluck

Tefser-d Takadimit Taswidit n tmassanin, ila tazlawit Tamarikanit, Louise Glück tiwwi tasemɣurt n Nubel i tsekla i usegg°as n 2020. Terni tenna Takadimit, belli Glück temmewc-as tasemɣurt-a alaḥsab « imelsi-nnes amedyaz ig irenni ijjen waẓli d amaḍlan x tilit n wemdan ». Alaḥsab Skynews, ig yuran x Glück. Nnan-d, ila nettat d icten zi tezlawiyin timeqqranin ig illan deg umaḍal. Tiwi aṭṭas n tsemɣurin timeqqranin deg Umarikan. Ameknaw abyas n tmassanin tinefganin anamur, tasemɣurt n Pultizer d waṭṭas n tsemɣurin nneɣni.

Tudert-nnes

Tlul Louise Glück di temdint n NewYork. Di 22 abril 1943. Nettat ig illan d tamenzut n Daniel Glück, bu igelwan. Lejdud n Louise Glück nitni d udayen d Ihungariyen usin-d ɣer Umarikan. Bdan zeg icten tḥanut di NewYork, uca awern-as ggin agla. Babas n Louise netta d amezwaru zi lwacun-nnsen ig ilulen deg Umarikan. Ttuɣa ixes ad yedwel d amari, maca ɣer umeggaru idwel d amccarku aked udekk°al-nnes.

Louise Glück telmed zi baba-s d yemma-s tasekla taklassikt, ula kṭer tiḥuja n Igrikiyen, d tenfas tiqdimin am tenni n Jean D’arc, tebda tettari asefru d nettat ɛad d tameẓẓyant. Di ca n wussan zi tudert tuɣa tehlek aṭṭas, aya lebda ttuɣa tettari x-as. Texdem d taselmadt n usefru deg waṭṭas n tkadimiyin, asefru-nnes ittwassen belli issawal x uxeyyeq, taweḥdanit mamec tulleɣ nettat di ddegg-a n tmeslayin.   

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...