Lmuɣrib ma iggur ad igg tiddukla aked Israyil la d netta?

lerifain.fr

Arrayes n umarikan Dunald Trump. Igga tizemmar d timeqqranin maḥend ad igg amcan i Israyil jar jjwaren-nnes. Awerni Misra d Lurdun, min ked Israyil ɣer-s akid-sent tiddukla d umbuddel n usxincatr d tsertit. Mmernint-id amenɛad ɛad tnayen n tmura nneɣni. Limarat d tammurt Taxalijit tamezwarut i yudfen di tuddukla aked Israel temmerni-d ɣer-s Lbeḥrayen.

CNN, tenna belli Washington tettraja tlata n tmura nniḍen maḥend ad kid-sent temdukkul Israyil. Tamezwarut-nnsent d Ssudan, awern-as Ɛumman d Lmuɣrib. Imeqqranen n Lbaḥrayen d Limarat, yalleh mamec iwwḍen ass-a ɣer Washington maḥend ad sinyan kunṭra n wefra aked Israyil. Imeqqranen n Taddart tacemlalt di Washington qqaren ila ass n umsetfad ad yili d ass n tfaska.

ɣer ɛawed : Ssaεudiya teggur ad temdukkul aked Israyil la d nettat

Ijjen usit qqaren-as Israel hayom yenna-d ila netta alaḥsab amsawaḍ i yegga aked Arbaṭ. Nnan-asen-d idiplumasiyen Imarrak ila manaya d lexbuart maci d tidet. Maca din tnayen n tneqqiḍin ttejjant aṭṭas n yiwdan qqaren ila zemmar Lmuɣrib ad igg tuddukla aked Israyil. Taneqqiḍt tamezwarut zegga ig inna Lɛutmani awzir amezwaru n Lmeɣrib, ila Lmuɣrib ɛemmers ad igg tuddukla aked Israyil. Yuzzel Ḥmed Ccerɛi, ijjen ujurnalist yudes i lmexzen, ifser ijjen umegrad Jiruzalim pust. Yenna-d dag-s ila Lɛutmani wer izemmer ad yini walu x min jar Lmuɣrib d Israyil. Taneqqiḍt tis tnayen umi innurẓem ijjen ufilu n ṭṭiyara nican jar Tel Aviv aked Kaza. Imerzuten di pulitik qqaren ila izemmar manaya ad yili d beddu n ijjen unurmalizi n Lmuɣrib aked Israyil.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...