Lmuɣrib issufeɣ-dd rmunet wis trata n Kuruna

zgg-a tuɣa qedεen rayas iwdan zi lmunet n kuruna di lmeɣrib. Tamawast n tmenyat tssufeɣ-dd lmunet wiss trata, ad tessenta bṭṭu nnes ass n 18 yulyuz 2020.

maca zzat i bṭṭu d amezwar ad ssekken iwdan tabrat s tilifun d-ays numru n qartiyat nsen ɣar numru n 1212, s tilifun i zi sseken tabrat di min yeεdun.

manaya ad yessenta zg wass n 15 yulyuz ɣar 8 n tuffut ar 17 yulyuz 2020 ɣar 12 n tmeddit. inni ɣa yesxarqen ad xasn tazzer

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...