Lmuɣrib aqqa-t wis 31 deg umaḍal alaḥsab imehlak n kuruna.

Lerifain

Yiwwi-d Lmuɣrib wis 31 deg umaḍal d wis tnayen di Tefrikt. Alaḥsab n cḥal n yiwdan ig ihelken s Kuruna. Lmuɣrib issuref sebεa n tmura ar mani i d-iwwya wis 31. Tenna tmawast n seḥḥet di Lmuɣrib ila min iqqnen ɣer imettinen s Kuruna, lmuɣrib issuref xemsa n tmura. Aqqa-t wis tlata di Tefrikt. Ɛawed wer ttun ad inin ila qa tteggen 165 alef n ttist deg imalas. X manaya ittawi-d wis tnayen di tefrikt ig itteggen ttist aṭṭas. Deg wayur n Cutenbar i yeɛdan, mmuten di Lmuɣrib ca n 928 n yiwdan.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...