Lmuɣrib aqqa-t ɣir iḥeṭṭa.. Fransa tbelleɛ 22 n tmezgidawin n tɣuri

tala: Lepraisien

Tiweḍ ad tbelleɛ Fransa 22 n tmezgidawin n tɣuri deg waṭṭas n tneddam minzi Kuruna yudef dag-sent. Yenna Jean-Michel Blanquer, awzir n usegmi Afransis belli 22 n tmezgidiwn, 12 zzag-sent aqqa-yent x ucal n Fransa d 10 di tegzirt n la Réunion. Aqqa bellɛent tiwwura-nnsent minzi ufin dag-sent deg imeḥḍaren-nnsent niɣ deg ixeddamen d iselmaden i dag-sent ixeddmen abirus n Kuruna.
Yenna awzir, deg umsawal i yegga tuffut-a n jjemɛa (04/09) i ttelfaza tafransist Europe1. Belli ufin Kuruna di tmezgidiawin n Paris, Lyon, Marseille d Amiens.

Jean-Michel waxxa amenni iwekked ila qa 22 n tmezgdiwin-nni ibellɛent waxxa amenni ttɣimant drus mala nesmqudda-tent aked 60 alef n tmezgidiwin ig illan di Fransa, ig ikessin ca n 12 Melyun n umeḥḍar d Afransis.
Fransa, tzemmem iḍennaḍ ca n sebɛa alaf n iwdan i yuḍnen s Kuruna. Manaya ittejja dag-sen amnus.

Lmuɣrib ula netta yeggur ad yirẓem timezgidawin zegga belleɛent zi 13 Mares i yeɛdan. Azgen ameqqran n lwalidin ixḍaren ad sekken tarwa-nnsen ad raḥen ad ɣren di tmezgidawin. Waxxa amenni qa aqqa-yen ɛessen wer ttuqiɛ ca n tkatastruft. D manaya i tenna ula d tmesmunt tamaḍlant n seḥḥet ig iwcin array-nnes di manaya tenna belli timura wer iqeddent ca ḥsen wer ttriḥen ca imeḥdaren-nnsent ad ɣren di tmezgidawin.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...