Lmuɣrib ad iɣasṭar 150 Melyar maḥend ad igg istayen n 2021.

tala: Marayana

Yenna Muḥemmed Benceɛbun, awzir n ttmenyat d usxinctar ass-a n letnin 28 Cutenbir. Belli Lmuɣrib ad iḥrez 1.5 Melyar n Dderhem (150 Melyar santim) maḥend ad ggen istayen i usegg°as i d-igguren. Mani yeggur ad sarrfen 8.5 Melyar dderhem i yiwdan min ɣer llant manḍa. Ɛawed ad wcen 1.6 Melyar n dderhem i temnaḍin. Benceɛbun, inna belli iggur ad temmerni ca n 13.6 melyar dderhem x lebda.

Ittas-d manaya, mani Lmuɣrib irezzu ad igg ca n tseyyast n ẓeyyar x usufeɣ n ttmenyat. Alaḥsab tiyyita ig icca usxinctar ameɣrabi deg usegg°as-a i di yeẓra lehlak n Kuruna.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s