Lmehdawi: Inecraf qesḥen, Lablaq kter.

Deg ijjen wawal ig iwca Ḥamid Lmehdawi, i Febrayer.com. Yenna ila inecraf n Arrif dag-sen ijjen taqsuḥi wer telli wer texliq. Irni-dd yenna-dd ɛawed ila:  « Zzefzafi yeqqseḥ. Waxxa nec wer djiɣ ca aked Zzefzafi di ca n tmeslayin […] maca netta yeqseḥ. Dag-sen [zeɛma deg inecraf] ijjen taqsuḥi tegga ca n ddegg. Jellul ula netta iqseḥ, bnadem xemsin yum cek tekksed x macca asaḥbi. Qa manaya iqqar-it uqemmum waha, ula kter Lablaq, qa d netta i dag-sen iqesḥen qaε, qa tettwalid lmewt« .
Waxxa amenni, aṭṭas n inecraf, i dd-yeffɣen zi leḥbes, ɛiyyben aṭṭas x Lmehdawi zegga inbarra zeg Irifiyen. Fekkren-dd umi yenna di lmeḥkama, ila netta « Irifiyen jjin-t weḥḥd-s ». 

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Aɣewweɣ n Arrif ; tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg usegg°as n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...