Lmeɣrib yenker belli iqern tamejjunt i ḥedd.

Aprugram n Pegasus yettwaḥsab yegga ḥala deg Uruppa, Lmeɣrib yenker, Israyil tegga tasedma n trezzut x tidet.

 Wi yumern x uprugram n Pegasus? Aprugram-a n ḥettu, yessiɣa ameẓẓuɣ i yexfawen n lḥukumat mamek ggin, isuḥufiyyen d imeɣnas di ddunyt amen tekmel.

Lmeɣrib yenker belli yetsennat x ca n ḥedd, Amenni yenna umeqqran n lmidya, mamec yettwafsar x MAP di larbeɛ yeɛdun.

lḥukumat tameɣrabit Wer teqbil s ttuhma-ya, terra yixef-nnes zegs“ Dwa d awal d yusin zi lḥuma. Lmeɣrib iyterra-tt am lebda ɣer „imeḥsaden“, d „yeɛdawen yeccuren s tukkarhi x webrid i yeḍfer.

Ca zeg imeɣnas zi dduniyt amen tekmel, ggin ij n trezzut, ufin belli Aprugram-a n Pegasus ileqqeḍ min ttarin d min qqarn Ijurnalisten, imeɣnas x tseqqar n yewdan, Ayt pulitik, d ibeznazen. deg imsawalen-nsen s Smartphone.

Lisa n nnumrawat xef imser usḥessi-ya, deg-s nnumru n Macron rrays n Fransa ɣer yijj n uɛessas d ameɣrabi. Ljarida n le Monde tenna belli qa Rrays n fransa Wer x-as yesḥessi ḥedd,

Ljaridat d timeḍlanin ttahament Lmeɣrib belli yetsennat x Rrays n Fransa, minzi icekk deg-s Wer t-yettɛiwin nican ɣer sseḥra. Maca lista-nni deg-s la d isem n ujellid n Lmeɣrib Mohammed VI, xelli la d netta wcin-as tamejjunt i min yeqqar di ttilifun

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...