Lmeɛṭi Munjib: Ttɛeddan xaf-i minzi beddeɣ aked inecraf n Arrif!

Tala: Lakome2

Yenna Lmeɛṭi Munjib belli netta yeggur ad yadef di tikkest x macca tlata n wussan. Alaḥsab ttaεeddu i x-as ittuqiɛen netta d lwacun-nnes. Yura-d belli netta iggur ad yadef di tikkest-a x macca waxxa netta ɣer-s imxumbal n sseḥḥet. Manaya yus-d awerni « ttaɛeddu n ipulisen d tezreft i x-as tteggen netta d weltma-s ». Mamec yenna ɛawed, ila mala lmexzen wer isbedd ca manaya yeggur xenni ad yadef nican di tikkest x macca. Iqqar ila qa tilelli d timmuzɣa ɣer-s netta kifkif.
Munnib isfekkar-d ila netta wer iggi walu, alaḥsab asriri n ttmenyat i zi t-ttahmen. Mamec ktar zi ɛecrin n twalatin d netta ittraḥ ittas-d ɣer Lmeḥkama zi 2015. Maca walu. Iqqar netta ila dduṣi-nnes yexwa waxxa nitni uḥḥlen ad bellqen ca wer ufin mamec.
Munjib, ila netta wis 107 n waddaden di Lmuɣrib mani lexbar n listidɛa-nnes ittwafsar x lmidya d ttlibizyu, bla ma ad kid-s mcawaren. Munjib yura « wanita d ttaεeddu x ijjen unamur, yalleh ibedd aked inecraf n Arrif, d ineɣmasen ittwaṭṭfen s neɛmada ». Yerni iwekked ila netta wer das-yecqi mani ɣa yeffeɣ manaya.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...