Lkebdani: Iselmaden carcen lefraḥet aked tnelmadt Nadia Elbaadoudi

Tanlmadt Nadia Elbaadoudi teqqar mliḥ, teksi i wsinan n usemdi Lkindi deg Ayt Sεid deg ifadden

S uya, iselmaden d unemhal d tmesmunt n tbabatin n tinml Lkindi d unemhal n tinml n wermad n wendah, ggin tizemmar ruḥen ɣar tnelmadt maḥend ad kid-s carcen lefraḥet-nnes.

Ad taca illa tegga ijj n ḥajjet tecna s waṭṭas, ssitmen-as iṣuraf ɣar zzat di tudert n welmad.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...