Live: D ina d inecraf i umi dd-rxun !


17:00

Mouḥemmed lmejjawi, Rabiɛ Lablaq, Cakir Lmaxruṭ, Muḥammed L’Asriḥi, Leḥbib Lḥennudi, Ilyas Lḥaji, Ɛadi ḥudd, Lḥusayn Lidrissi, Suliman Lfḥili, Brahim Abeqquy, Acraf Lyaxlufi, Ṣalaḥ Lecxem, Karim Amɣar, Jamal Buḥdu, Ɛumar Buḥras.

Ɣer tseɛɛet‑a, 15 n yesmawen waha i dd-yeḍharn, amen nnan lwacun-nsen d imeddukal-nsen di Facebook.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...