Libya: Ḥaftar yesɣata ɣer Ssisi!

Le Rifain

ḥaftar d Ssisi

Deg yijj n ulaɣi yessufeɣ-it-idd uberlaman n Libya i ittraḥen aked Xlifa Ḥaftar aɛecci n letnayen 13 zi yulyuz 2020, yewca deg-s tfawt tazegzawt i Misra ḥuma a dd-tadef s lɛesker bac ad teḥḍa lhudnet n tnayen-a n tmura mala tettwala belli dinni min yessagg°aden. Amen yenna ulaɣi belli ittxessa Libya d Misra ad ggent afus g ufus ḥuma ad rnant aḥewwas (qesḍem zeg-s Tturk).

Yidar-dd ulaɣi n uberlaman Belli Misra tettwala deg-s Libya ijj n tuɣbayt d tasetratijit x merra iɣezdisa, amen deg-s dd-yusa ɛawed belli aḥewwas aturki yessagg°ad Libya d tmura n jjiran, zeg-sent Misra.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...