Lexxu: Ḥamid Lmehdawi idarreɛ i tlelli

Ḥamid Lmehdawi awarn i wufuɣ-nnes zi lḥebs n Tiffelt

Le Rifain

Yeffeɣ-dd Ḥamid Lmehdawi zi leḥbes n Tiffelt ass-a 20 zi yulyuz 2020, awarn i umi yesseɛdu tlata n yisegg°usa x wecrak-nnes di lḥirak n Arif d wenhezzi i ttuɣa ittegg.

Yeffeɣ-dd Lmehdawi ɣer sebɛa n tuffu, zzat i waṭṭas n yisaḥafiyen d yimeddukal d twacunt-nnes i ttuɣa t-ittrajan ɣer tewwurt n lḥebs, mɣar yeffeɣ-dd, kumasan kessin di cciɛarat, amen ten-dd iqabel netta ikessi tnayen n iḍewḍan deg ujenna, d ijj n tmatatart n tmerniwt. zi ssenni, ɛelfen ɣer-s tarwa-nnes d temɣart-nnes s tazzla, derrɛen-as, xenni i ɣer-s ɛdun yimeddukkal-nnes, sellmen x-as.

Deg yijjen wawal n temɣart-nnes, tenna belli ufuɣ n wergaz-nnes d ijjen lɛid i nitni, tessek ijjen uqadi i merra wi kid-s ibedden, amen tessitem bac ad yili min dd-ittasen yif min yeɛdun.

Lmehdawi qbel ma ad yadef lḥebs

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...