Lerifain, ittɛezza tameddukelt Miluda Lḥenkari

Iwweḍ-aneɣ-dd ass-a n letnin, 17 ktuber zi 2022, lexbar n tmettant n tyemmat n tmeddukelt-nneɣ Miluda Lḥenkari.

Miluda i yellan d tameɣnast x tseqqar n wemdan, temkabar tudert-nnes amen tekmel x tseqqar n twetmin d Tmaziɣt.

Nettetter-as i lwacun n Lḥenkari d tmeddukelt-nneɣ Miluda ssbar, ad isseres rebbi ixsan n tyemmat-nnes di jennet.

Neccin i Rebbi, d ɣer-s i ɣa nedwel.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...