Lerifain ad igg amsagar-nnes amezwaru d asemɣar i Dda Ḥmed Adɣirni

Lerifain.fr

Ass n jjemɛa i d-igguren, 23 zi Kṭuber ɣer lɛecra n llilet, ad ttemsagarem aked ijjen live. Ad dag-s isnuju lerifain tlata n imeɣnas n Tmaziɣt di Arrif. Bac ad wcen awal-nnsen di tesɣart Dda Ḥmed Adɣirni ig immuten di simana-ya ta.

Amsagar-a ad dag-s yili Subḥi Budiḥ, d ameɣnas zeg uɛerwi. Mamec ɣa yili Xamis Butekmant, ig illan d amari. Akid-sen Ɛebdelwaḥid Ḥennu, ig illan d amari d aselmad n Tmaziɣt ɛawed di Nnaḍur. Asugur n wemsagar ad t-yegg Andic Cahid.

Awal ad yili ɛawed awal x umussu Amaziɣ, lxezrat-nnsen x mamec ɣa yili awerni i lmewt n Dda Ḥmed Adɣirni.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...