Lerifain ad ibedd ɣer useggas wiss xemsa x tmettant n Chacha

Yeḍleq usit n lerifain ij n ulaɣi maḥend ad yili ij n ubeddi ɣer useggas wis xemsa zeg wami i yemmt Chacha. Lerifain yenna ila aswizi di tmeddit-a ad yili s yizlan, tiqessisin, iɣennijen d wawalen n imeddukel niɣ inni issnen Chacha. Ad ssiwlen x min kid-s ddren niɣ ula d awal n inni ixsen ad inin ca deg wudem n Chacha.

Amelqi-ya ad yili ass n 03 zi 07 ɣer 20:00 (GMT+1). Inni i ixsen ad sekken acrak-nnsen, ad t-isekken da :

Email: Lerifain1contact@gmail.com

Whatsapp: +4915733275944

zi ssa ar: 30.06.2021

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...