Lemtiḥan n tbakalurit di Ddzayer: Leḥbes i wenni ɣa iɣeccen

Ddzayer. Tateswirt: RYAD KRAMDI/AFP or licensors

Le Rifain

Bdant Lemtiḥanat n tbakalurit di Ddzayer. Aseɛdu asegg°as-a yemsebḍa x mamek i ttuɣa sɛeddun qbel. Minzi, yeddakk°al manaya ɣer lebbla n kuruna i yemfeccaren di Ddzayer am waṭṭas n tmura n umaḍal, d isuraf i tegga lḥukuma ḥuma ad tẓeyyer x yinni ittnaqalen niɣ inni i dd-yessufuɣen lemtiḥan.

Ass n 8 cutanbir, teḥkem lmeḥkama s yijjen usegg°as n lḥebs, d 100 alef n idinaren n mulṭa. Manaya awarn i umi yefser ijjen twarrit x lemtiḥan n taɛrabt di facebook.

https://www.facebook.com/Mjustice.gov.dz/posts/173892787683589

Dinni imeḥḍaren nneɣni aqqa-ten tteggen akid-sen lankiṭ.

Lqanun n yezmer ad yessiweḍ al tlata n isegg°usa n lḥebs i merra wenni ɣa ifesren ca n twarrit x lemtiḥan qbel niɣ xmi i ttilin imeḥḍaren sɛeddun.

Di lemtiḥan n 2020 i di cerken kter zi 360 alef n imeḥḍaren di Ddzayer, ufin belli arizu n intirnit yenqes, amen tiracciwin n wemsawaḍ anamun am facebook d twitter nqeḍɛent.

https://www.facebook.com/jimmy.ounii/posts/3307525216007117

Tala: Euronews

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...