Legzayer txes ad teṭṭef Ferḥat Mhenni ɣer leḥbes

Inna nnayeb ameqqran ɣer useqqim n tenbḍayt n Legzayer belli iggur ad ggen ijjen udiklari maḥend ad sbedden aṭṭas n yewdan i yettwalan ɣer-sen fus aked ikemmuḍen i teẓra Leqbayel deg wussan i yeɛdan. Mamec ɣer-sen fus ula aked tmenɣiwt n ij n uḥudri umi qqaren Jamal Ben Smaɛil. Zeg yewdan-a yina nettaf Ferḥat Mhenni, aselway n Unavaḍ n Leqbayel.

Nnayeb-nni inna belli din 29 n yewdan aqqa rewlen, ca zzag-sen aqqa-ten di ca n tmura-nniḍen. Issitem zi tmura ad mɛawanent aked Legzayer bac ad as-sellment iwdan-nni i xef-trezzu. Mamec tenna Legzayer ɛawed belli tessidef 83 n yewdan zi 88 ɣer-sen fus di tmenɣiwt n uḥudri-ya.

Zeg ijjen uɣezdis-nniḍen. Ifser-dd wuma n Kamira n Ayt Sɛid belli yumayen zeg wami lux wer tettbin wer das-ufin later. Gg°den imeɣnas di Leqbayel a tili adabu n Lezzayer d netta i yeṭṭfen Kamira. Ad as-slesqen ca n ttuhmet i yeqqnen ɣer tɣuni-nnes aked « MAK » i tettḥsab Legzayer d amussu n « ubelsigg°ed ».

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...