Lefraḥt d tameqrant di Lḥusima awarn i wufuɣ n inekraf n lḥirak n Arif

Le Rifain

Iwḍen-dd inekraf n lḥirak i dd-yennufeslen zi lḥebs n Ṭanja iḍennaḍ ɣer tudrin-nsen d twacunin-nsen. Ufin deg uraji-nsen aṭṭas n imezdaɣ i ten yelqan s pitu n ṭṭumubinat, qbel i ma ad rsen di « Ssaḥa n Ccuhada », lexden i ɣa mdurruɛen aked imezdaɣ n Lḥusima i iferḥen s tlelli-ya, di lwesṭ n tlewliwin d cciɛarat.

Qbel i manaya, Salaḥ Lecxem di Talarwaq, yufa imezdaɣ lqan-t-idd, ferḥen s tlelli-nnes d tlelli n inekraf i kid-s dd-yeffɣen. Yuli sennej i yijjen ṭṭumubin, uca yebda yessawal aked imezdaɣ i das-dd-yennḍen, di lwesṭ n yijjen lefraḥet temɣar.

https://www.facebook.com/lerifaincom/videos/1187478411608614/?__xts__%5B0%5D=68.ARDxh-dt31Khv1XsWNZUEKHN2bPxXa4hfepytQjs_wDpKpkgqoL3SWWCFM7lg-Zb8Pb0wSmGfGbSvziwO_63BW5s_iYvWmdceazAlwwZjo5yBfK5oNyEWRW7X2zAleS99FkdlDQa6Gbg-T5WNFj5XRDy8VDhC4XpbEV8QePbNUbre-BbB_pen8j_FfK8S9pSJ553LWVKtD-AkjTXK8DP-_t7D_e8hIk_ohggbxXCUjbiH9BxBBdQilExtShmoD36H5xMHJJfzzgouNnU_XfC-KsfWOrsLsh4gjZZL8Z4rfOCyaDky7G3ioFu_jOTA0jojiSXoZP_2mL6Z-YZXhEQa-qnHgug92tQ&__tn__=-R

Dinni 22 n inekraf n lḥirak n Arif i dd-yennufeslen ass n larbeɛ 29 zi yulyuz 2020, d ina d ismawen-nsen:

Jamal Ulad Ɛebdennbi
Ɛimad Aḥidar
Muḥsin Bensɛid
Ilyas Lɣazi
Ɛebdelilah Lɛemrani
Salaḥ Laḥmadi
Acraf Lyexlufi
Muḥemmed Asriḥi
Ilyas Ḥajji
Brahim Abeqquy
Cakir Lmexruṭ
Ḥusayn Lidrisi
Rabiɛ Lablaq
Muḥemmed Lmejjawi
Leḥbib Lḥennudi
Ɛumar Buḥaras
Suliman Lefḥili
Ɛebdelɛli Ḥud
Lmurtaḍa Iɛemracen
Salaḥ Lecxem
Dris Hilul
Karim Amɣar.

Dinni tnayen n inekraf tettwakkes-asen mulṭa, nitni d:

Lɛemrani 4000 DH
Laḥmadi 5000 DH

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...