Lbaca n Selwan dag-s Kuruna

Tenna-d Nadorcity ila Lbaca n temdint n Selwan aqqat di spiṭar n Lḥasani di Nnaḍur, zegga i dag-s ufin Kuruna. Lux, tteggen tist i merra iwdan i ttuɣa imxellaṭen aked Lbaca-ya.

Zeg ijjen uɣezdis nniḍen, tiweḍ ad tessen lerifain belli ula d ijjen uɛessas di spiṭar n Lḥasani la d netta dag-s Kuruna. Mayen yejjin aṭṭas n ixeddamen di spiṭar-a ad agg°wden x yixef-nnsen.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...