Lḥusima.. Timezgidawin n tɣuri bla aman

AFP PHOTO / MARTIN BUREAU (Photo credit should read MARTIN BUREAU/AFP via Getty Images)

Aṭṭas n tmezgidawin di tegrawin n Lḥusima aqqa-yent bla aman. Wer dag-sent bu ixxamen n waman. Manaya d aɛeffan x tɣuri n imeḥḍaren, ula kter x tmeḥḍarin mayen tent-ittejjan tteffɣent zi tɣuri.

D manaya i nettaf di tmezgida n ddcar n Lmexzen. Iḍeffaren i tegrawt n Ɛebdelɣaya Sswaḥel. Mani ibabaten n imeḥḍaren ccetkan s manaya, qqaren qa uɣir ixess ad ilin waman. Ula Kṭer di lweqt-a tanita mani lehlak n Kuruna igga ḥala di Lmuɣrib.

UNECEF yenna belli ca n setta alaf n tmezgidawin n tɣuri di Lmuɣrib wer dag-sent bu waman. UNECEF teqqar ila qa nnumrawat-a tina teksi-ten-d zi tmawast n uselmed di Lmuɣrib. Mani imeḥḍaren wer zemmren ad afen aman d ssabun maḥend ad ssirden ifassen-nnsen deg ixxamen n waman.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...