Lḥusima: Nawal zi Ayt Ɛebdellah tehlek aṭṭas

leRifain

Yelli-s n Ayt Ɛebdellah d taḥenjirt d tameẓẓyant ɣar-s 14 n yisegg°usa day-s ijj n lehlak iqseḥ aṭṭas isɣim-itt ɣar tmurt war tzemmar ad tugur ula ad tenhezz tedwel x-as tudart d ṭṭlam, la d tiɣri-nnes tesbedd-itt.

S-uya, wnni niɣ tenni izemmaren ad as-issiɣ fus ad ilaɣa ɣar numru-ya:

+212650787006

Ad issen ktar x lehlak n uletma-tneɣ Nawal

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...