Lḥukuma n Lmeɣrib terẓem tawwurt i sḥab lxarij ḥuma a dd-adfen

Le Rifain

Yeffeɣ-dd yijj n ulaɣi zi ɣer lḥukum n Lmeɣrib, itticc tfawt tazegzawt i sḥab lxarij d yiberraniyen i izeddɣen di Lmeɣrib, ḥuma a dd-adfen zeg wass n 14 yulyuz 2020 ɣer tenɛac n llilet d tsawent.

Tala manis i dd-yekka lexber-a teqqar belli inni i yexsen a dd-adfen, zemren a dd-kken ajenna niɣ lebḥer, ibriden reẓmen. yeqqar ɛawed ulaɣi n lḥukuma aqa inni i yexsen ad safren, yeffuk a kid-sen dd-awyen ttist n CPR yettwagg qbel i 48 n tseɛɛatin, xenni ɛad i ɣa geɛɛden di ṭṭeyyara niɣ deg uɣerrabu.

Ibyaxiten i dd-ɣa yadfen n yiɣerruba, a dd-ffɣen zi tsarst n Sit di Fransa, d tsarst n temdint n Jinwa di Iṭalya. yeqqar ulaɣi belli inni i dd-ɣa yadfen ɣer Lmeɣrib, xmi xsen ad ɛeqben, ad raḥen di mindi dd-usin, ma d aɣerrabu d aɣerrabu, ma d ṭeyyara d ṭeyyara.

Lmeɣrib ttuɣa ibelleɛ ibriden n ujenn d lebḥer x yinna i yexsen a dd-adfen zeg uyur n mars i yeɛdun, yegga manaya x lebbla-ya n kuruna i zi tteblant waṭṭas n tmura deg umaḍal.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...