Lɣelbzuri, issufeɣ-d ijjen udlis x lḥirak n Arrif

Adlis n Lɣelbzuri

Deg ussan-a yeɛdan, issufeɣ-d Muḥemmed Lɣelbzuri. Aselmad n izerfan di tesdawit n Nnaḍur. Ijjen udlis d amaynu x Lḥirak n Arrif. Adlis-a i yura s Teɛrabt, igga-as i wezwel: « Ddewla d usugur n lḥirak n Arrif ».

Lɣelbzuri, yenna belli adlis yewwi-as rebɛa iseggusa n lxedmet. Tuɣa irezzu ad dag-s ibedd ɣer waṭṭas n temxumbal, zzag-sent: Mayemmi i yekker lḥirak di Arrif? Yinaw-nnes. Tanettit n Lḥirak d min xef ittbedda lḥirak. Uca issufeɣ-as-d adlis-a ig ittakk°aḍen ar 437 n tefray. Lɣelbzuri, yerni yenna: « umi drus n trezzutin ittwaggen x Lḥirak, ggiɣ imsawalen aked waṭṭas n imeɣnas n Lḥirak d lwacunat n inecraf. Akid-sen ula d ibuɣawen… »

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...