Categories: Ineɣmisen

Lɛutmani deg iraqen n wemsawaḍ anamun: « Aseggas ambarki! »

Saɛd ddin Lɛutmani

Le Rifain

Ibedd umeqqran n lḥukuma n Lmeɣrib, Seɛd ddin Lɛutmani, ɣer wadaf n useggas amaynu amaziɣ 2971. Manaya s yij n tnayen n tzemmemin yura-tent di leḥsab-nnes deg iraqen n wemsawaḍ anamun.

Di tzemmemt i dd-yessers Lɛutmani di twitter, yenḍer-dd bandu n tmezɣa, sennej nnes, yura-dd s taɛrabt, adu taɛrabt, yura-dd s tmaziɣt. D manaya i dd-yusin di tzemmemt: « Aseggas amaynu amaziɣ ambarki », yura-tt s usekkil aɛrab d usekkil n tfinaɣ.

Di leḥsab-nnes di facebook, yura Lɛutmani tazemmemt d tenni s yexf-nnes i yura di twitter, iberrk deg-s adaf n useggas amaynu amaziɣ. Maca zegga i ttuɣa dd-yessers bandu amaziɣ, yekkes-it, ibeddel-it s yij n tteswirt nniḍen deg-s: 2971 tura s tira gedrent, adu-nnes deg-s: aseggas amaziɣ amaynu ambarki, s teɛrabt d tfinaɣ.

Ittɣima usurif-a n uberrek n wadaf n useggas amaziɣ amaynu, d azuzzer n yiɣɣed x tiṭṭawin n imaziɣen di Lmeɣrib, i ittrajan ɣer ddewla ad tegg ass n 13 yennayer d ij n fijṭa d tunsibt, d ij n wass n rraḥet i yinni ixeddmen.

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Tanfust n rebεa zi Ayt Weryaɣel

Milouda El Hankari Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira: Milouda El Hankari  ksiɣ-dd tanfust-a zeg udlis n A.…

24 janvier 2021

Am wass-a 34 issegusa zeg wami nɣin Saɛid d Farid di llisi n Imzuren

Saɛid Buḍḍuft d Farid Akruḥ Deg useggas n tɣuri 86/87 umi ttuɣa imeḥḍaren n llisi…

21 janvier 2021

Ma ad teddred tudert-nnec yecnin mala « temsuluḥed aked lmewt » ?

Tala: BBC Deg iseggusa n xemsin zi lqern yeɛdun, yura umara d useklan amiksiki Octavio…

21 janvier 2021

Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut

Afilm n "Soul" Manis d-ittas buḥbel, mamec ittili, d mani ig iggur ? Ma d ameɣlal…

20 janvier 2021

Biden d aselway n Umarikan d Trump yugi ad yeḥḍer di ficta

Tala: BBC Wwḍen ad ggen Imarikaniyen Joe Biden d amɣar d jjdid x-asen.  Di Washington…

20 janvier 2021

Wami i dd-iccur Useppanyu tamurt n Arif. (Occupation d’Ajdir)

Milouda El Hankari Leḥkayet-a ksiɣ-tt-idd zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES…

19 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar