Lɛutmani deg iraqen n wemsawaḍ anamun: « Aseggas ambarki! »

Saɛd ddin Lɛutmani

Le Rifain

Ibedd umeqqran n lḥukuma n Lmeɣrib, Seɛd ddin Lɛutmani, ɣer wadaf n useggas amaynu amaziɣ 2971. Manaya s yij n tnayen n tzemmemin yura-tent di leḥsab-nnes deg iraqen n wemsawaḍ anamun.

Di tzemmemt i dd-yessers Lɛutmani di twitter, yenḍer-dd bandu n tmezɣa, sennej nnes, yura-dd s taɛrabt, adu taɛrabt, yura-dd s tmaziɣt. D manaya i dd-yusin di tzemmemt: « Aseggas amaynu amaziɣ ambarki », yura-tt s usekkil aɛrab d usekkil n tfinaɣ.

https://twitter.com/Elotmanisaad/status/1348744728628572161

Di leḥsab-nnes di facebook, yura Lɛutmani tazemmemt d tenni s yexf-nnes i yura di twitter, iberrk deg-s adaf n useggas amaynu amaziɣ. Maca zegga i ttuɣa dd-yessers bandu amaziɣ, yekkes-it, ibeddel-it s yij n tteswirt nniḍen deg-s: 2971 tura s tira gedrent, adu-nnes deg-s: aseggas amaziɣ amaynu ambarki, s teɛrabt d tfinaɣ.

Ittɣima usurif-a n uberrek n wadaf n useggas amaziɣ amaynu, d azuzzer n yiɣɣed x tiṭṭawin n imaziɣen di Lmeɣrib, i ittrajan ɣer ddewla ad tegg ass n 13 yennayer d ij n fijṭa d tunsibt, d ij n wass n rraḥet i yinni ixeddmen.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...