Lɛezzuzi isturjem ijjen wungal d Amarikani x Arrif

aɣlaf n wungal

Aselmad Ɛebdelmajid Lɛezzuzi yefser-d x Facebook, ila ikemmel asuɣel n wungal n « Aksum n ugenduz aburi » i yura Carleton Coon. Adlis-a issidef dag-s Carleton Stevens Coon ca n tmeslayin qqnent ɣer tesersiwt (thèse)-nnes i yegga x Arrif. Ungal-a wanita dag-s mayen xef yeɣra Coon di tessersiwt-nnes x tqebbal n Arrif. Ungal-a iggur ad dag-s yaf umeɣray aṭṭas n tmeslayin i yeqqnen ɣer tussna n Arrif d yidles-nnes. Ula kṭer ɣer mayen yeqqnen ɣer teqbilt n Igzennayen d teqebbal nniḍen.
Carleton Coon, netta d antrpulug d Amarikani. Ttuɣa yekka yezdeɣ deg Igzennayen di lexrif n usegg°as n 1926 ar tefsut n 1927. Mamec i d-dewlen netta d temɣart-nnes ɣer Arrif deg usegg°as n 1928. Σedbdemajid Lɛezzuzi, yeggur ad issuɣel ura ijen wungal-nnes nniḍen qqaren-as: « Arifi ». Ad issuɣel ula tasersiwt-nnes x tqebbal n Arrif.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...