Kuruna: Lḥukuma n weglanzi ad tbelleɛ ɛawed

Boris Johnson, ameqqran n lwuzara n tmurt n Briṭanya, ttuɣa ileqf-it ubirus di lmujet tamezwarut n kuruna, yeggenfa zeg-s. REUTERS

Le Rifain

Ayenni ma yiweḍ umeqqran n lwuzara n tmurt n Briṭanya Boris Johnson ḥuma ad yeɛqeb ɣer ubelleɛ zi jjdid, Bac ad ibedd deg wudem n Kuruna awarn i umi ɛdun melyun i yelqef ubirus.

Mamek i dd-yusa di BBC, abelleɛ ad yili x ca n tḥuna i wer itthimmin ca, d imukan n ufewwej, ad bellɛen char yekmel. Maca tɣuri di sekwilat d tseddawitin d isinagen wer tettbeddi ca.

Boris Johnson, ad yegg ijjen wemsagar a deg-s yessiwel aked isaḥafiyen, a deg-s yezzelz taɛejjajt x isuraf i di ɣa tugur lḥukuma deg ubelleɛ-a. A kid-s yeḥḍar Chris Whitty i yellan d ameqqran n sseḥḥet di tmurt n Briṭanya, aked uɣezdis n Patrick Vallance i yellan d imcawar n lḥukuma di tmeslayin timassanin.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...