Kuruna di Lmuɣrib tiweḍ 1046 ass-a

temmeksi-d zi Hespress

Ass-a Lmuɣrib izemmem ijjen nnumru d ameqqran deg iwdan ig ihelcen s kuruna. Mani ig iwweḍ ɣer ca n 1046. Nnumru-ya ɛemmers ma yiweḍ ɣer-s Lmuɣrib qbel.

Mani mmuten ass-a ca n 12 n yiwdan lehlac-a, mani ɣa aweḍ nnumru n imettinen ɣer ca n 346. Mamec ɛawed ggenfan ass-a ca n 186 ḥuma ad awḍen inni iggenfan ɣer ca n 17311.

Aṭṭas n imeḍfaren qqaren belli Lmuɣrib izemmer ad yedwel ɣer ubelleɛ ɛawed maḥend ad qḍan x lehlac-a aɛeffan.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...